Mensen Ontmoeten In Emmerschans

Het kunstwerk genaamd 'mensen ontmoeten in Emmerschans'

Mensen Ontmoeten In Emmerschans

Dorpsplan 2015 - 2020

Inhoudsopgave

Voorwoord
1. Emmerschans
2. Wonen
3. Omgeving
4. Sociaal
5. Verkeer
6. Samenwerking
7. Plannen
Ondertekening

Disclaimer: Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van dit plan. Dit dorpsplan geeft de intentie en visie weer van Emmerschans. De inhoud van dit dorpsplan is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten en interpretatie.
Bewoners (-organisaties), de gemeente, wooncorporatie Lefier, politie, welzijnsorganisatie Sedna en alle andere betrokkenen werken samen aan een prettige woon- en leefomgeving. Emmen Revisited (ER) is een samenwerkingsverband van bewoners en organisaties die zich inzetten voor de dorpen en wijken in de gemeente Emmen.
Op www.emmenrevisited.nl vindt u meer informatie.

 

Voorwoord

Als Emmerschansers worden gevraagd naar het mooiste plekje in hun dorp dan antwoordt bijna iedereen: “Deze plek, hier waar ik woon, mijn eigen huis, mijn eigen tuin, mijn eigen omgeving.” Dat zegt iets over het plezier waarmee mensen in Emmerschans wonen en over het belang van een eigen plekje, een thuis. Daarom ben ik blij dat de bewoners nu door middel en met behulp van Emmen Revisited een grotere kans krijgen hun eigen plekje, hun eigen thuis, nog beter en mooier te maken.

De Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans heeft in samenwerking met diverse andere “bewonersbelanghebbenden” in Emmerschans steeds dit doel voor ogen gehad. Nu met de inwerkingtreding van een dorpsteam worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Immers door kortere communicatielijnen binnen de verschillende organisaties wordt het gemakkelijker de woonomgeving en het woonplezier op een nog hoger peil te brengen dan het nu al is in Emmerschans. Belangrijk hierbij is dat de bewoners via hun Buurt- en Belangenvereniging aan kunnen geven wat hun individuele en gezamenlijke belangen zijn.
Nu de diverse overheden steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar de overlegpartners doorgeven wordt ook het belang van de toekenning van de daarbij behorende financiële middelen steeds groter. Met een lege portemonnee is het onmogelijk kleine of grotere buurtwerkzaamheden uit te voeren.

Het plan zoals het nu voor u ligt biedt alle mogelijkheden om Emmerschans mee te laten groeien in de volop in ontwikkeling zijnde gemeente Emmen; we hoeven niet voorop te lopen, maar we willen ook zeker niet achteraan komen. Vandaar dat dit plan voorziet in ideeën voor een beperkt aantal jaren, immers regeren is vooruitzien maar een glazen bol hebben we geen van allen. Na iedere planperiode zal het dan ook belangrijk zijn nieuwe ideeën te formuleren gebaseerd op de mogelijkheden die dan voorhanden zijn, maar vooral gebaseerd op de ideeën van u allen als bewoners van Emmerschans.

Hepke Wouda
Voorzitter Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans
Deelnemer dorpsteam Emmen Revisited Emmerschans

 

1. Emmerschans

Het dorp Emmerschans, omringd door de Emmerdennen, Weerdinge, Emmer- Compascuüm en Emmerhout, is een van de oudste dorpen van Emmen. Opgravingen laten zien dat hier 4.500 jaar geleden al mensen leefden. In 1902 ontstond het huidige Emmerschans. Emmerschans heeft zijn naam te danken aan de Schans, een voormalig verdedigingswerk (1). Nu kunt u hier prachtig wonen en genieten van de rust en de mooie
natuur. (1 Historisch Emmen www.historisch-emmen.nl/wijken_buurten/emmerschans/23-01-2014)

uitsnede topografische kaart grondgebied wijk Emmerschans. Woonwijk inclusief de historische Schans en landelijk gebied.

1.1 Emmerschans in beeld 2

Inwoners Emmerschans (2014)
Aantal inwoners 1.013 
Aantal mannen 491 
Aantal vrouwen 522

Gezinssamenstelling (2014)
Eenpersoons 45,8 %
Zonder kinderen 24,2 %
Koopwoningen 30 %

Leeftijdsopbouw (2014) 
0-14 jaar 11,4 % 
15-24 jaar 8,3 % 
25-44 jaar 16,2 % 
45-64 jaar 24,7 % 
65 jaar en ouder 39,4 %

Woningen Emmerschans (2014)
Aantal woningen 430
Huurwoningen 33,4 %
Koopwoningen 62,2 %
Overig 4,4 %

(2 MMMeter, Emmen in Beeld Buurtmonitor, emmen.buurtmonitor.nl december 2014)

2. Wonen

2.1 Woonomgeving

Wonen in Emmerschans betekent wonen in een groene, sociale en vooral kindvriendelijke omgeving. Een omgeving die geschikt is voor elke doelgroep. De Emmerschansers zijn dan ook trots op de rust, ruimte en vooral het groen. Het behoud van het groen, met name het aantal bomen en het toezicht op de kwaliteit ervan is dan ook een belangrijk punt van dit dorpsplan. Ook het aantal auto’s in de straat en de kwaliteit van de wegen is mede bepalend voor de uitstraling. Vanwege de toename van het aantal auto's moet er op worden toegezien dat het aantal parkeerplaatsen toereikend is en/of deze efficiënter gebruikt kunnen worden. Vanwege de toenemende drukte op de wegen en straten moet het algehele wegonderhoud dan ook op acceptabel niveau gebracht worden en blijven.

2.2 Woningmarkt

Emmerschans heeft een divers woningaanbod. Het is dan ook voor elk type huishouding mogelijk om hier te (blijven) wonen. Met name in Emmerschans-Noord zijn er nog veel bouwmogelijkheden. Lefier, grondeigenaar van de lege plekken in dit gebied, heeft aangegeven hier voorlopig niet meer te gaan bouwen. De consequentie hiervan is dat dit een prachtig open gebied is met veel mogelijkheden. Het uitblijven van woningen is van directe invloed op het ledenaantal van bijvoorbeeld de buurtvereniging en van EHS'85. In
Emmerschans-Zuid verkoopt Lefier woningen. Aangezien de markt snel verandert is Lefier in 2014 opnieuw begonnen met het onderzoeken naar de woningmarkt in Emmerschans.
In het eerste kwartaal van 2015 worden de resultaten gepresenteerd en alsnog in dit dorpsplan opgenomen.

2.3 Veiligheid

Prettig wonen in het dorp heeft ook alles te maken met (sociale) veiligheid. Het blijkt dat niet iedereen zich veilig voelt in Emmerschans. Er moet aandacht worden gegeven aan de veiligheid rondom de woningen, aan goede achterpadverlichting en aan sociale overlast. Waar nodig zal er in samenwerking met bijvoorbeeld politie en Lefier naar oplossingen gezocht worden. Bij het onderwerp veiligheid is het ook essentieel dat hulpdiensten Emmerschans goed kunnen bereiken. Huizen en straten moeten duidelijk aangegeven
zijn. Containers en/of andere obstakels moeten niet in de weg staan.

3. Omgeving

3.1 Natuurlijk Emmerschans

Zoals al is benoemd in hoofdstuk 2.1 Woonomgeving is het kwalitatief en kwantitatief behoud van het groen een belangrijk deel van de omgeving. Emmerschans wil dan ook vol trots haar motto Natuurlijk Emmerschans behouden. Hierbij hoort ook het actief opruimen van zwerfvuil in het dorp. Hier zal onder meer Buurtsupport een grote rol in kunnen spelen. Daarnaast is het wenselijk dat bewoners door individuele en gezamenlijke acties een bijdrage leveren aan het schoonhouden van het dorp. Het groene nette aanzicht wordt helaas verminderd vanwege het vele parkeren in de berm. Dit wordt meegenomen bij het vaststellen van de mogelijkheden omtrent de parkeercapaciteit.

3.2 Zandgaten en Emmerschanser-berg

Emmerschans kenmerkt zich door de grote hoeveelheid natuur, zoals de omliggende Emmerdennen. Daarnaast heeft Emmerschans ook een viertal plassen: het zandgat van Jansen (Schanswal), zandgat De Boer (Emmerhoutstraat), Haantje Bak en het wateropvanggebied aan de Emmerweg. Deze vier watergebieden zijn vanwege hun schoonheid aantrekkelijk voor toeristen, wandelaars en natuurliefhebbers. Het zandgat
De Boer is zelfs aantrekkelijk voor kunstliefhebbers vanwege de Broken Circle. Het natuurgebied De Schans met de Emmerschanser-berg (voormalige vuilnisbelt), gelegen aan de oostzijde van de Rondweg, is een veel bezocht recreatiegebied. Het is dan ook belangrijk dat al deze natuurgebieden goed onderhouden worden en vrij zijn van zwerfafval. Daarnaast hebben deze natuurgebieden (potentie voor) recreatiemogelijkheden. Er zal dan ook onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn, waar behoefte aan is en hoeverre dit ingepast kan worden met de gemeentelijke plannen.

3.3 Speelvoorzieningen

Emmerschans heeft al verschillende soorten speelvoorzieningen. Van voetbaldoeltjes aan de Ravelijn tot een groot multifunctioneelsportveld bij EHS’85. Het is van belang dat deze voorzieningen kwantitatief en kwalitatief goed behouden blijven. Daarnaast hebben bewoners aangegeven dat er niet voor elke leeftijd speelvoorzieningen zijn. Er zal dan ook in kaart worden gebracht of er voor elke doelgroep op verschillende locaties in Emmerschans geschikte speelvoorzieningen zijn en daar waar nodig en mogelijk nieuwe
geplaatst worden.

4. Sociaal

4.1 Dorpsgevoel Emmerschans

Emmerschans is door de jaren heen een hecht dorp gebleven. De bewoners van Emmerschans zijn trots op hun dorp en is er goede sociale controle. Althans, dit was het gevoel tot de grote herstructurering plaatsvond in Emmerschans-Noord. Door het uitstellen van de aangekondigde nieuwbouw en het verdwijnen van lokale voorzieningen, is het echte dorps- en saamhorigheidsgevoel veranderd. Aan deze zijde van Emmerschans
is letterlijk een grotere afstand tussen bewoners vanwege het openliggende middengebied. Een goede invulling van dit gebied zal dit effect positief beïnvloeden. Aan de zuidzijde worden veel woningen verkocht waardoor ook hier het dorpsgevoel verandert.
Daarnaast zijn bewoners individualistischer en verschillen ook steeds meer van normen en waarden, mede door de verschillende culturen en achtergronden. Het gevolg hiervan is dat bewoners zich minder met elkaar verbonden voelen. Er worden steeds minder kopjes suiker bij de buren geleend. Bijkomend gevolg van een terugtrekkende overheid is dat de bewoners meer op elkaar aangewezen worden, waardoor er een nieuwe andere vorm van dorpsgevoel kan ontstaan. Door bewoners met elkaar in contact te laten komen, kunnen ze elkaar beter leren kennen waardoor dit bijdraagt aan het dorpsgevoel. Want 'elkaar helpen' begint met 'elkaar kennen' en weten van elkaar wat je nodig hebt en wat je kunt bieden.

4.2 Dorpsactiviteiten

Dorpsactiviteiten spelen een cruciale rol bij het behouden van het Emmerschanser dorpsgevoel. Er zijn verschillende activiteiten zoals een bingo, klaverjassen, een feestavond, buurtbarbecues, ijsbaantje en oudejaarsactiviteiten, zoals het carbid schieten. Omdat de wens onder bewoners groot is om meer activiteiten te hebben is het noodzakelijk om in beeld te brengen aan welke activiteiten behoefte is (van jong tot oud)
en op welke manier hier invulling aan gegeven kan worden; door buurtbewoners danwel met behulp van organisaties. Hierbij is een punt van aandacht het hebben van enthousiaste vrijwilligers. Wellicht dat activiteiten als een dorpsschoonmaakactie en een dorpsvolleybaltoernooi een nieuw leven ingeblazen kunnen worden.


5. Verkeer

5.1 Parkeren

Het aantal auto’s per huishouden neemt toe waardoor er op enkele locaties niet genoeg parkeerruimte meer is. Er moet onderzocht worden waar het aantal parkeerplaatsen ontoereikend is, waarbij ook gekeken wordt naar een efficiëntere manier van gebruik met name tijdens de piekuren.

5.2 Verkeersdruk

Vanwege de nieuwe inrichting van de Rondweg en de Houtweg rijdt er meer vracht- en personenverkeer over de Emmerweg en de Boslaan. Hier wordt snel gereden en neemt ook de verkeersdruk toe. Het is daarom noodzakelijk om vast te stellen of bewoners hier direct last van hebben. Hierbij moet ook gedacht worden aan de toename van vervoer met personenbusjes van onder meer Yorneo en de Trans, verkeersveiligheid en de
toegang voor hulpdiensten.

5.3 Fietspaden

Bij het dragen van de titel Natuurlijk Emmerschans kunnen goede kwalitatieve fietspaden niet ontbreken. De fietspaden aan weerszijden van de Boslaan en de Parochieweg moeten dan ook goed begaanbaar te zijn. Veel kinderen uit Emmerschans gaan in Weerdinge naar school. Daarom is het noodzakelijk om een goede en veilige fietsverbinding te maken tussen Emmerschans en Weerdinge. Dit zorgt er niet alleen voor dat de kinderen en bewoners veilig naar school kunnen fietsen, maar wordt het ook een aantrekkelijke toeristische verbinding tussen Emmen en haar omliggende dorpen.

5.4 Voetpaden

Naast goede fietspaden zullen ook de voetpaden goed begaanbaar moeten blijven. De voetpaden moeten rollator- en rolstoeltoegankelijk zijn en niet glad (algvrij). Adequaat en regelmatig onderhoud is van belang. Veilige oversteekmogelijkheden voor voetgangers op de Boslaan zijn wenselijk.

5.5 Wegonderhoud

Door de toenemende verkeersdruk en veranderende weersomstandigheden hebben de wegen veel te verduren. Niet alleen vanwege het aanzien, maar vooral ook vanwege verkeersveiligheid moeten deze wegen en bermen adequaat en regelmatig onderhouden worden en op acceptabel niveau blijven.

6. Samenwerking

6.1 Schanskuil

De Schanskuil is het buurthuis in Emmerschans. De Schanskuil is alleen een op zichzelf staande stichting. Het is van groot belang om de Schanskuil het buurthuis te laten zijn in en voor Emmerschans. Voor het dorpsgevoel en diverse dorpsactiviteiten is de Schanskuil een belangrijke factor in Emmerschans.

6.2 Buurtsupport

Buurtsupport doet al veel werkzaamheden voor Emmerschans, zoals het zwerfvuil opruimen als ook het rondbrengen van de Schansbode. Daarnaast wordt Buurtsupport ingezet als er lokale diensten verricht moeten worden. Buurtsupport zal daarom ook actief ingezet moeten blijven worden om Emmerschans leefbaar te houden.

6.3 EHS’85

EHS’85 is dé voetbalvereniging van Emmerschans en Emmerhout. De stilliggende bouw beïnvloedt direct het ledenaantal van de club. Vanwege hun diverse mogelijkheden zijn zij een goede speler bij het organiseren van sport- en spelactiviteiten.

6.4 Staatsbosbeheer

De Emmerdennen is een grote gemeenschappelijke achtertuin van Emmerschans. Het biedt prachtige fietsverbindingen naar de omliggende wijken als ook verschillende wandelmogelijkheden. Het is wenselijk dat de bewoners worden betrokken bij de georganiseerde activiteiten van Staatsbosbeheer.

6.5 Andere EOP’s zoals Weerdinge en Emmerhout

Emmerschansers maken veel gebruik van de voorzieningen uit Emmerhout en/of komen regelmatig in Weerdinge. Het is van belang om krachten te bundelen om daarmee overeenkomstige problemen en plannen aan te pakken.

6.6 Lokale ondernemers

Ondanks dat Emmerschans kleinschalig is, mag zij trots zijn op de aanwezige lokale ondernemers. Daar waar mogelijk en gewenst zal samenwerking plaatsvinden ten behoeve van het stimuleren van de lokale economie.

7. Plannen

Wonen
 • Lefier doet (in 2014) onderzoek naar de marktvraag ten aanzien van koop- en
 • huurwoningen in Emmerschans
 • Het inpassen van de resultaten van bovengenoemd onderzoek in dit plan
 • Het in kaart brengen van oplossingen van overlast en veiligheid rondom woningen
 • Goede bereikbaarheid van Emmerschans voor hulpdiensten
 • Het hebben van goed functionerende achterpadverlichting bij de huurwoningen
Omgeving
 • Kwalitatief en kwantitatief behoud van het groen
 • Het actief opruimen van het zwerfvuil in het dorp
 • Het tegengaan van parkeren in de bermen in verband met beschadiging natuur
 • Het goed onderhouden van het natuurgebied rondom de watergebieden en
 • natuurgebied De Schans
 • Het onderzoeken van recreatiemogelijkheden bij de zandgaten
 • Het adequaat onderhouden van de speelvoorzieningen
 • Het hebben van speelvoorzieningen voor alle leeftijden
 • Goede verdeling van speelvoorzieningen
Sociaal
 • Het bevorderen van bewonersparticipatie ten behoeve van dorpsgevoel en verbreden sociaal netwerk
 • Onderzoeken behoefte dorpsactiviteiten, welke en hoe deze te realiseren
Verkeer
 • Onderzoeken parkeercapaciteit en mogelijke oplossingen hiervoor
 • Het algehele wegonderhoud op acceptabel niveau brengen en behouden
 • Inventariseren verkeersdruk en (snelheids)overlast aan de Emmerweg en de Boslaan
 • Het op acceptabel niveau brengen en behouden van fietspaden en voetpaden
 • Onderzoeken haalbaarheid van een fietsverbinding met Weerdinge
Samenwerking
 • Het opzetten en/of intensiveren van samenwerkingsmogelijkheden met lokaleorganisaties
 • Het versterken van het gebruik van het multifunctioneel sportveld

8. Ondertekening

Onderstaande partijen, de kernpartners van Emmen Revisited in Emmerschans spreken uit:
 • zich achter de doelen en plannen in het dorpsplan van Emmerschans te stellen;
 • en naar vermogen bij te dragen aan de realisering hiervan.
Emmerschans, 2015
B.D. Wilms
Wethouder Gemeente Emmen

H. Najja
Directeur Maatschappelijk Presteren Lefier

H. Wouda
Voorzitter Buurt- en Belangenvereniging Emmerschans
 
‘t is fijn as ‘k deur Emmerschans goa
Het kleine dörpie achter ‘t bos
Dat zo groag op zuch zölf bleef
Mar bie Emmen inkommen mos

Ep van der Heide, ‘Het dörpie achter ’t bos’, 2002 (fragment)

Emmen Revisited
(0591) 65 22 11
www.emmenrevisited.nl
emmenrevisited@emmen.nl

Oud papier

Iedere 3e woensdag van de maand.
Containers staan bij de Schanskuil en EHS'85


Lid worden?

lid worden 


Agenda